رديف

عنوان

سال

1

تهيه طرح هادي  روستای شرب العین

86

2

تهيه طرح هادي  روستای چاهک

86

3

تهيه طرح هادي  روستای کریم آباد

86

4

تهيه طرح هادي  روستای قوام آباد

86

5

تهيه طرح هادي  روستای نایبند

86

6

تهيه طرح هادي  روستای کافی آباد

86

7

تهيه طرح هادي  روستای الله آباد

86

8

تهيه طرح هادي  روستای کاظم آباد

86

9

تهيه طرح هادي  روستای  ازمیغان

86

10

تهيه طرح هادي  روستای هامانه

86

11

تهيه طرح هادي  روستای موسویه

86

12

تهيه طرح هادي  مزرعه بیده

89

13

تهيه طرح هادي روستاي  كذاب

86

14

تهيه طرح هادي روستاي حاجي آباد

86

15

مطالعه و پهنه بندي روستاهاي در معرض خطر شهرستان بافق و طبس

86

16

تهيه نقشه طبيعي استان يزد

87

17

تهيه طرح هادي روستاي  فيض آباد

89

18

تهيه طرح هادي روستاي مزرعه خسرو

88

19

تهيه طرح هادي روستاي  اتابك

86

20

تهيه طرح هادي روستاي اقبلاغ قزوين

87

21

تهيه طرح هادي روستاي قره قورتان قزوين

87

22

تهيه طرح هادي روستاي شورجه قزوين

87

23

تهيه طرح هادي روستاي قينرجه قزوين

87

24

تهيه طرح هادي روستاي  خالدين قزوين

87

25

تهيه طرح هادي روستاي حكيم آباد

87

26

تهيه طرح هادي تعداد 10 روستا از توابع خنج و قير و كارزين استان فارس

87

27

نظارت بر اجراي طرح هادي روستايي استان اردبيل

88

28

تهيه طرح هادي روستاي باقر آباد

89

29

تهيه طرح هادي روستاي درگه كرمانشاه

90

30

تهيه طرح هادي روستاي درند

89

31

تهيه طرح هادي روستاي هامانه

89

32

تهيه طرح هادي روستاي ساغند

89

33

مطالعات طرح توسعه و عمران جامع و تفضيلي شهر هاي نير و خضرآباد

88

34

مطالعات طرح توسعه و عمران جامع و تفضيلي شهر هاي بهاباد و مهردشت

88