مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور چاه افضل شهرستان اردكان

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور زرجوع شهرستان اردكان

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور شيطور شهرستان بافق

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور ميانكوه شهرستان مهريز

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور تنگه چنار شهرستان مهريز

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور تاجكوييه شهرستان بافق

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور هرات - چاهك شهرستان خاتم

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور ده بالا طزرجان شهرستان تفت

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور نصر آباد خود شهرستان تفت

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور محور خويدك

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور حجي آباد رستاق - سنتو صدوق

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور رضويه با محور عشق آباد -بروشعن طبس

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور قطرم با جاده بافق - بهاباد

85

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور اسفند آباد هاروني

85

نظارت كارگاهي پروژه محور آسفيج-  كوهبنان

86

مطالعه بهسازي محور تپه طاق - عشق آباد

86

مطالعه و تهيه نقشه هاي اجرايي محور رمباركه بافق

86

اصلاح مسير 18 نقطه حادثه خيز راههاي استحفاظي استان يزد

86

آزمايشگاه محلي كنترل كيفي مصالح پل بغم

86

تهيه نقشه پايه روستای شرب العین

86

تهيه نقشه پايه روستای چاهک

86

تهيه نقشه پايه روستای کریم آباد

86

تهيه نقشه پايه روستای قوام آباد

86

تهيه نقشه پايه روستای نایبند

86

تهيه نقشه پايه روستای کافی آباد

86

تهيه نقشه پايه روستای الله آباد

86

تهيه نقشه پايه روستای کاظم آباد

86

تهيه نقشه پايه روستای  ازمیغان

88

تهيه نقشه پايه روستای هامانه

88

تهيه نقشه پايه روستای موسویه

88

تهيه نقشه پايه مزرعه بیده

88

تهيه نقشه پايه روستي عصمت آباد

88

تهيه نقشه پايه روستاي بركوييه

88

تهيه نقشه پايه روستاي فيض آباد

88

تهيه نقشه پايه روستاي موري آباد

88

تهيه نقشه پايه روستاي كرماني

88

تهيه نقشه پايه روستاي قطروم

88

تهيه نقشه پايه روستاي مزرعه خسرو

88

تهيه نقشه پايه روستاي اتابك

88

تهيه نقشه پايه روستاي تاشكوييه

89

تهيه نقشه پايه روستاي شادكام

89

نقشه برداري سايت فولاد بافق

89

تهيه نقشه GIS ارامستانهاي يزد

89

نقشه برداري سايت فولاد بردسير

90

پیاده سازی نیروگاه خورشیدی مهریز METKA

96

پیاده سازی نیروگاه خورشیدی فهرج DEON Energy

97

توپوگرافی 1/500 نیروگاه خورشیدی بافق

98

کاداستر شهر احمد آباد اردکان - استان یزد

98