مقاوم سازی ساختمان ابن سینا دانشگاه صنعتی شریف.

83

مقاوم سازی ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

83

 مقاوم سازی ساختماندانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی.

83

مقاوم سازی 50 پایگاه حلال احمر در کمربند زلزله خیز کشور.

83

 مقاوم سازی 23 مدرسه در استان خراسان جنوبی ، 12 مدرسه در استان کرمان

86

مقاوم سازی 10 مدرسه در استان زنجان

86

مقاوم سازی 12 مدرسه در استان کرمان

86

مقاوم سازی اسکله نفتی کاوه قشم.

82

مطالعات مرحله اول بهسازي و خدمات جنبي لرزه اي مدارس يزد

86